Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky
internetového obchodu www.kukkoniashop.sk

Čl. I.
Úvodné a všeobecné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné a reklamačné podmienky sa vzťahujú na nákup všetkého tovaru prostredníctvom webového sídla www.kukkoniashop.sk.
 2. Prevádzkovateľom e-shopu umiestneného na webovom sídle www.kukkoniashop.sk je obchodná spoločnosť Kukkonia s.r.o. so sídlom Povodská 169/14, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 47 090 804, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 31769/T.
 3. Príslušným orgánom dozoru Predávajúceho je Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, Odbor výkonu dozoru, Pekárska 23, 917 01 Trnava 1.
 4. Hlavné pojmy týchto všeobecných obchodných podmienok sú:
 1. VOP predstavujú tieto všeobecné obchodné podmienky Predávajúceho;
 2. Predávajúci je spoločnosť Kukkonia s.r.o., ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na svoj účet a ktorá prostredníctvom e-shopu predáva tovar;
 3. Kupujúci je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje tovar prostredníctvom internetového obchodu na webovom sídle www.kukkoniashop.sk za účelom vlastnej spotreby;
 4. Veľkoodberateľ je právnická osoba, živnostník alebo iná organizácia, ktorá nakupuje tovar prostredníctvom internetového obchodu na webovom sídle www.kukkoniashop.sk za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod);
 5. E-shop je internetový obchod Predávajúceho umiestnený na webovom sídle www.kukkoniashop.sk;
 6. Tovar je všetok tovar ponúkaný na predaj prostredníctvom E-shopu, umiestnený na webovom sídle www.kukkoniashop.sk, pričom ide o nižšie uvedených kategórií tovaru:

i. mliečne výrobky značky „Kukkonia“,
ii. čerstvé balené mäso a balené mäsové výrobky,
iii. všetky ďalšie výrobky značky „Kukkonia“, vrátane trvanlivých potravín,
iv. čerstvé ovocie a zelenina,
v.  voda značky „Pí voda“
vi. ovocné šťavy
vii. výrobky vyrobené z rakytníka a s rakytníkom pod značkou „Tvrdošovské Zlato“
viii. víno značky „Világi Winery“
ix. koreniny
x. múky značky „PD Sokolce“
xi. sušené ovocie
xii. oleje
xiii. čaje
xiv. sirupy
xv. destiláty značky „Kukkonia“
xvi. pekárenské výrobky
xvii. vopred pripravené debničky obsahujúce viacero Tovarov uvedených v bodoch i. až xvi.

V prípade objednania dodania Tovaru na váhu si Predávajúci vyhradzuje právo dodať Tovar, ktorého váha sa odlišuje od váhy špecifikovanej v nákupnom zozname, pričom daný rozdiel nesmie byť väčší ako +/- 50 % v závislosti od typu tovaru. Ak pri dodaní Tovaru váhový rozdiel presiahne 50 %, Zákazník má právo odmietnuť prevzatie takéhoto Tovaru. 

 1. Objednávka je jednostranný úkon Kupujúceho alebo Veľkoodberateľa vykonaný bezprostredne v E-shope, ktorý vyjadruje jednoznačnú vôľu Kupujúceho alebo Veľkoodberateľa kúpiť Tovar v E-shope;
 2. Kúpna cena je celková cena za všetok Tovar, ktorý si Kupujúci alebo Veľkoodberateľ objednal a je uvedený v Objednávke, vrátane DPH alebo iných daní, resp. iných zákonných poplatkov;
 3. Dopravné je cena za náklady dopravy Tovaru ku Kupujúcemu alebo Veľkoodberateľovi, prípadne za manipuláciu s Tovarom;
 4. Záloha je cena za vratný skladový, baliaci obal – darčeková taška, kartónová krabica, debna, prepravka v ktorej sa Tovar dodáva Kupujúcemu alebo Veľkoodberateľovi, ktorej cenu Predávajúci vráti Kupujúcemu alebo Veľkoodberateľovi v prípade vrátenia baliaceho prostriedku Predávajúcemu pri hociktorom dodaní Tovaru;
 5. Užívateľské konto je časť webovej stránky, ktorá je sprístupnená po registrácii a prihlásení sa Kupujúcim alebo Veľkoodberateľom a slúži na objednávanie Tovaru Kupujúcim alebo Veľkoodberateľom od Predávajúceho.
 6. Sklad Predávajúceho sa nachádza na adrese Kukkonia s.r.o., Povodská 169/14, 929 01 Dunajská Streda.
 1. Tieto VOP upravujú proces nákupu Tovaru Kupujúcim alebo Veľkoodberateľom prostredníctvom E-shopu, podmienky predaja a nákupu Tovaru prostredníctvom E-shopu Predávajúceho a právne vzťahy medzi spoločnosťou Kukkonia s.r.o. ako Predávajúcim a Kupujúcim alebo Veľkoodberateľom, ktorý v súlade a postupom podľa týchto VOP prejaví záujem o kúpu Tovaru v E-shope Predávajúceho na webovom sídle www.kukkoniashop.sk.Tieto právne vzťahy vznikajúce medzi Predávajúcim a Kupujúcim alebo Predávajúcim a Veľkoodberateľom pri kúpe a dodávke Tovaru a reklamáciách vád Tovaru sa v závislosti od ich obsahu a účastníkov kúpy primerane riadia ustanoveniami príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami Občianskeho a Obchodného zákonníka.
 2. Kupujúci alebo Veľkoodberateľ súhlasí s tým, že predmetnými všeobecnými obchodnými podmienkami sa bude riadiť každá kúpna zmluva uzatvorená medzi ním a Predávajúcim.

Čl. II.
Objednávka Tovaru, uzavretie kúpnej zmluvy a úkony s ňou spojené

 1. Kupujúci alebo Veľkoodberateľ si objednáva Tovar u Predávajúceho prostredníctvom E-shopu umiestneného na webovom sídle www.kukkoniashop.sk, a to podľa pokynov uvedených v E-shope, pričom popis jednotlivých Tovarov, ich vlastností a Kúpna cena sú uvedené v E-shope pri Tovaroch v samostatnej časti „Popis“ alebo v objednávke.
 2. Kúpa Tovaru sa realizuje formou vystavenia a odoslania Objednávky Kupujúcim alebo Veľkoodberateľom v E-shope v rámci niekoľkých krokov týkajúcich sa výberu Tovaru, počtu kusov alebo množstva Tovaru, spôsobu dopravy, dodania a prevzatia Tovaru, spôsobu platby a súhlasu s týmito VOP, ku ktorým sú priradené presné inštrukcie Predávajúceho, s tým, že Objednávka Kupujúceho alebo Veľkoodberateľa musí byť prijatá a potvrdená Predávajúcim v súlade s VOP, inak zmluvný vzťah nevznikne. Ak je Objednávka potvrdená Predávajúcim postupom podľa VOP, Predávajúci dodá objednaný Tovar v dodacej lehote podľa čl. IV. bodu 1 VOP. Pred odoslaním objednávky Kupujúcim alebo Veľkoodberateľom sú v E-shope a vo VOP Kupujúcemu alebo Veľkoodberateľovi oznamované a poskytované informácie podľa relevantných všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä podľa § 3 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení. Kupujúci alebo Veľkoodberateľ prejavuje súhlas s týmito VOP označením príslušného políčka pred odoslaním Objednávky v E-shope, pričom odoslanie Objednávky bez súhlasu s týmito VOP je vylúčené. Kupujúci alebo Veľkoodberateľ odoslaním Objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že podaním Objednávky vzniká povinnosť zaplatiť Kúpnu cenu objednaného Tovaru, Dopravné a Zálohu.
 3. Kupujúci alebo Veľkoodberateľ má možnosť aj na nakupovanie na webovom sídle www.kukkoniashop.sk prostredníctvom osobnej registrácie v registračnej časti webového sídla. Registráciu Kupujúceho alebo Veľkoodberateľa je možné vykonať pred výberom Tovaru alebo v procese jeho výberu. Osoba vypĺňajúca registračný formulár je povinná vyplniť údaje podľa požadovaných polí registračného formulára. Vyplnením registračného formulára súčasne Kupujúci alebo Veľkoodberateľ udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných a ďalších údajov v súlade s čl. VII. a nasl. VOP a s podmienkami podľa VOP. Tieto údaje je Kupujúci alebo Veľkoodberateľ povinný v prípade ich zmeny bezodkladne aktualizovať na portáli pri zasielaní Objednávky, alebo informovať Predávajúceho s iným spôsobom (písomne, mailom, telefonicky), nakoľko ich správnosť, pravdivosť a aktuálnosť majú vplyv na dodanie Tovaru Kupujúcemu alebo Veľkoodberateľovi. V prípade opomenutia aktualizovania zmien údajov Kupujúceho alebo Veľkoodberateľa nie je Predávajúci zodpovedný za dodanie Tovaru na nesprávnu adresu Kupujúceho alebo Veľkoodberateľa, resp. za iné vadné dodanie vyplývajúce z opomenutia aktualizovania zmenených údajov Kupujúceho alebo Veľkoodberateľa. Polia registračného formulára, ktoré je Kupujúci alebo Veľkoodberateľ povinný vyplniť, sú označené znakom “*“. Kupujúci alebo Veľkoodberateľ je povinný uviesť správne, úplné a pravdivé údaje. Nesplnenie uvedených povinnosti Kupujúcim alebo Veľkoodberateľom je vykladané v neprospech Kupujúceho alebo Veľkoodberateľa. Úspešný proces registrácie je ukončený vytvorením osobného konta Kupujúceho alebo Veľkoodberateľa s jeho vlastným prihlasovacím menom a heslom, ktoré je Kupujúci alebo Veľkoodberateľ oprávnený počas doby registrácie kedykoľvek zmeniť. Kupujúci alebo Veľkoodberateľ je povinný uschovať pridelené prihlasovacie meno a heslo na bezpečnom mieste a ochraňovať tak, aby nemohlo dôjsť k jeho zneužitiu.
 4. Kupujúci alebo Veľkoodberateľ pri objednávaní Tovaru postupuje podľa písomných inštrukcií Predávajúceho uvedených v E-shope. Kupujúci alebo Veľkoodberateľ je povinný skontrolovať správnosť vybraných dát a údajov v procese objednávania Tovaru pred ich definitívnym odoslaním Predávajúcemu.
 5. Predávajúci stanovuje najnižšiu sumu Kúpnej ceny za každú jednotlivú objednávku Tovaru pre Kupujúceho na 30 EUR (slovom: dvadsať eur) a pre Veľkoodberateľa na 50 EUR (slovom: štyridsať eur). Kúpna cena objednaného Tovaru v prípade každej objednávky musí byť totožná alebo musí presiahnuť sumu uvedenú v prvej vete tohto bodu VOP, v opačnom prípade objednávka Tovaru z webového sídla Predávajúceho nie je možná.
 6. Objednávka Kupujúceho alebo Veľkoodberateľa sa považuje za odoslanú v momente doručenia Predávajúcemu za podmienky, že bude obsahovať všetky požadované údaje, t. j. presný názov objednávaného Tovaru, jeho množstvo, Kúpnu cenu, dodaciu, resp. fakturačnú adresu (ak sa odlišuje od dodacej adresy), e-mailový a telefonický kontakt Kupujúceho alebo Veľkoodberateľa.
 7. Kupujúci alebo Veľkoodberateľ zasiela Predávajúcemu Objednávku prostredníctvom E-shopu. Každej Objednávke je pridelené vlastné evidenčné číslo. Pri komunikácii s Predávajúcim a pri úhrade uvádza Kupujúci alebo Veľkoodberateľ aj číslo Objednávky.
 8. Objednávka je návrhom Kupujúceho alebo Veľkoodberateľa na uzavretie kúpnej zmluvy za podmienok uvedených v týchto VOP. Objednávka je určená pre Predávajúceho na prijatie a spracovanie Predávajúcim v lehote 24 hodín od jej doručenia Predávajúcemu. Odoslaním Objednávky Kupujúci alebo Veľkoodberateľ prejavuje svoju vôľu byť viazaný svojou Objednávkou počas uvedenej lehoty, kúpiť a prevziať ním vybraný Tovar za Kúpnu cenu a zaplatiť popri Kúpnej cene Dopravné a Zálohu, a to všetko v súlade s týmito VOP, a to za predpokladu jej prijatia Predávajúcim. Po doručení Objednávky Predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 24 hodín od zaslania Objednávky elektronicky potvrdí Objednávku Kupujúcemu alebo Veľkoodberateľovi. Potvrdenie Predávajúceho je automaticky generované elektronickým systémom webového sídla Predávajúceho, v rámci ktorého potvrdzuje začatie spracovania objednávky Kupujúceho alebo Veľkoodberateľa a prideľuje objednávke Kupujúceho alebo Veľkoodberateľa konkrétne číslo Objednávky, pričom Predávajúci okrem automatického potvrdenia kontaktuje Kupujúceho už iba v rámci oznámenia predpokladaného času doručenia objednaného Tovaru formou sms správy alebo vo výnimočných prípadoch uvedených v bode 11. tohto článku VOP, a to prostredníctvo e-mailu (poslaného na e-mailovú adresu zadanú Kupujúcim) alebo telefónneho čísla zadaného Kupujúcim. Predávajúci okrem automatického potvrdenia ďalej už nebude kontaktovať Veľkoodberateľa ohľadom doručovania, nakoľko automaticky generované potvrdenie elektronickým systémom Predávajúceho už bude obsahovať dátum doručovania. Kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia súhlasu Predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy Kupujúcemu alebo Veľkoodberateľovi vo forme e-mailového „potvrdenia Objednávky“ Predávajúcim, ktoré bude zaslané na e-mailovú adresu uvedenú Kupujúcim alebo Veľkoodberateľom pri zadávaní Objednávky v E-shope. Mlčanie alebo nečinnosť Predávajúceho sami o sebe neznamenajú prijatie a/alebo potvrdenie Objednávky. Z kúpnej zmluvy vznikne Predávajúcemu povinnosť objednaný Tovar Kupujúcemu alebo Veľkoodberateľovi odovzdať a plniť povinnosti podľa VOP. Kupujúcemu alebo Veľkoodberateľovi vznikne z uzatvorenej zmluvy povinnosť objednaný Tovar prevziať, zaplatiť zaň Predávajúcemu Kúpnu cenu a plniť povinnosti podľa zmluvy a týchto VOP. Predávajúci splní prijatú Objednávku v lehote podľa čl. IV. bodu 1 týchto VOP.
 9. V osobitných prípadoch a pred odoslaním potvrdenia o prijatí Objednávky si Predávajúci vyhradzuje právo vyžiadať si od Kupujúceho alebo Veľkoodberateľa dodanie ďalších potrebných podkladov, údajov, prípadne vykonať overenie správnosti osobných údajov, e-mailovej adresy alebo telefónneho čísla Kupujúceho alebo Veľkoodberateľa. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru Objednávky Kupujúceho alebo Veľkoodberateľa požiadať o dodatočnú autorizáciu Objednávky alebo totožnosti Kupujúceho alebo Veľkoodberateľa vhodným spôsobom, ako napríklad v písomnej forme, e-mailom, prostredníctvom sms alebo telefonicky. Ak Kupujúci alebo Veľkoodberateľ nevykoná dodatočnú autorizáciu vyžadovanú Predávajúcim požadovaným spôsobom a v Predávajúcim určenej požadovanej lehote, márnym uplynutím tejto lehoty sa Objednávka (pred jej prijatím) alebo kúpna zmluva (po prijatí) zrušuje od začiatku.
 10. Ak Predávajúci pred alebo po uzatvorení zmluvy zistí tlačovú, systémovú, ľudskú, dodávateľskú alebo inú chybu týkajúcu sa Tovaru, jeho ceny, dostupnosti, množstva alebo možností jeho dodania, ako aj v prípade vypredania zásob, nedostupnosti Tovaru alebo ak nie je schopný dodať Tovar Kupujúcemu alebo Veľkoodberateľovi v určenej lehote alebo v cene uvedenej v E-shope alebo z dôvodov vyššej moci, o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Kupujúceho alebo Veľkoodberateľa. Súčasne bude Kupujúci alebo Veľkoodberateľ požiadaný o vyjadrenie súhlasu, resp. nesúhlasu so zmenou Objednávky, ak na základe zmeny je možné Objednávku zrealizovať. Kupujúci alebo Veľkoodberateľ je povinný vyjadriť súhlas, resp. nesúhlas bezodkladne, najneskôr však v lehote 4 hodín od oznámenia navrhovanej zmeny. Po túto dobu budú dostupné položky objednaného Tovaru z Objednávky Kupujúceho alebo Veľkoodberateľa rezervované pre Kupujúceho alebo Veľkoodberateľa. V tomto prípade, až odsúhlasením Predávajúcim navrhovanej zmeny v Objednávke zo strany Kupujúceho alebo Veľkoodberateľa vznikne medzi Zmluvnými stranami zmluvný vzťah. V prípade, ak Kupujúci alebo Veľkoodberateľ neodsúhlasí zmenu v uvedenej lehote uvedeným spôsobom, Objednávka Kupujúceho alebo Veľkoodberateľa sa márnym uplynutím uvedenej lehoty považuje za zrušenú v celom rozsahu a návrh Predávajúceho na zmenu za neodsúhlasený Kupujúcim alebo Veľkoodberateľom. Predávajúci i Kupujúci alebo Veľkoodberateľ sú v ktoromkoľvek z vyššie vedených mimoriadnych prípadov, a aj v prípade žiadosti o vykonanie zmeny v Objednávke oprávnení pred uzatvorením kúpnej zmluvy Objednávku zrušiť (v prípade Kupujúceho alebo Veľkoodberateľa), resp. ju odmietnuť (v prípade Predávajúceho). Ak nastane takáto mimoriadna okolnosť po uzatvorení kúpnej zmluvy, Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy až do okamihu dodania Tovaru Kupujúcemu alebo Veľkoodberateľovi. Kupujúci alebo Veľkoodberateľ je taktiež v uvedenom prípade výskytu tejto mimoriadnej oznámenej okolnosti oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v súlade s VOP a právnymi predpismi. Ak Kupujúci alebo Veľkoodberateľ už zaplatil Kúpnu cenu, Dopravné a Zálohu, tieto mu budú vrátené v súlade s právnymi predpismi a týmito VOP. Predávajúci je oprávnený jednostranne odstúpiť od zmluvy a/alebo nevydať Tovar Kupujúcemu alebo Veľkoodberateľovi aj v prípade, ak zistí, že mu v komunikácii boli uvedené alebo poskytnuté nesprávne, neúplné alebo nepravdivé údaje ohľadne Kupujúceho alebo Veľkoodberateľa, osoby preberajúcej Tovar alebo ak hrozí, že v dôsledku správania osoby, s ktorou Predávajúci komunikoval, môže dôjsť k vzniku škody na strane Predávajúceho (napr. podvodné konanie).
 11. Kupujúci alebo Veľkoodberateľ je oprávnený jednostranne odstúpiť od kúpnej zmluvy v období od uzatvorenia kúpnej zmluvy až do doručenia Tovaru. Možnosti odstúpenia Kupujúceho alebo Veľkoodberateľa po prevzatí tovaru sú uvedené v čl. VI. týchto VOP.
 12. Kupujúci alebo Veľkoodberateľ ani Predávajúci nie sú oprávnení postúpiť pohľadávku zo vzájomných vzťahov na tretiu osobu.

Čl. III.
Kúpna cena a platobné podmienky

 1. Uzatvorením kúpnej zmluvy vzniká Kupujúcemu alebo Veľkoodberateľovi povinnosť zaplatiť Predávajúcemu za Tovar Kúpnu cenu, Dopravné a Zálohu podľa Objednávky prijatej a potvrdenej Predávajúcim. Súčet Kúpnej ceny Tovaru, Dopravného a Zálohy je uvedený pri procese vyhotovovania Objednávky Kupujúceho alebo Veľkoodberateľa v E-shope. Pokiaľ nie je uvedené, že ide o Kúpnu cenu bez DPH, Kúpna cena Tovaru v E-shope je uvedená vždy vrátane s DPH. DPH je pri dodaní Tovaru a služieb uplatňovaná v súlade s účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.
 2. Predávajúci výslovne upozorňuje Kupujúceho alebo Veľkoodberateľa, že v Kúpnej cene Tovaru uvedenej v E-shope nie sú zahrnuté prípadné samostatné náklady na použitie elektronických prostriedkov na komunikáciu. Tieto poplatky a náklady je povinný zaplatiť Kupujúci alebo Veľkoodberateľ, ak ďalej nie je uvedené inak.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu Kúpnej ceny z dôvodov zjavnej tlačovej či inej chyby týkajúcej sa Kúpnej ceny Tovaru zistenej v systéme Predávajúceho alebo zverejnenej v E-shope pri objednanom Tovare. Kupujúci alebo Veľkoodberateľ i Predávajúci sú oprávnení zrušiť Objednávku, resp. do okamihu prevzatia Tovaru odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak je Kupujúcemu alebo Veľkoodberateľovi oznámená zmena Kúpnej ceny Tovaru, resp. niektorej jeho položky v dôsledku zjavnej tlačovej či inej chyby týkajúcej sa jeho Kúpnej ceny.
 4. Kupujúci si môže vybrať z nasledovných možností zaplatenia Kúpnej ceny, Dopravného a Zálohy za objednaný Tovar podľa vlastného výberu počas procesu vyhotovenia Objednávky Kupujúcim:  
 • zaplatenie formou dobierky, t. j.
  i  v hotovosti pri prevzatí Tovaru, alebo
  ii  platbou prostredníctvom platobného terminálu pomocou debetných, resp. kreditných kariet Visa, Visa Electron, Master Card a Maestro.

Veľkoodberateľ si môže vybrať z nasledovných možností zaplatenia Kúpnej ceny, Dopravného a Zálohy za objednaný Tovar podľa vlastného výberu počas procesu vyhotovenia Objednávky:

 • zaplatenie formou dobierky, t. j.
  i  v hotovosti pri prevzatí Tovaru, alebo
  ii  platbou prostredníctvom platobného terminálu pomocou debetných, resp. kreditných kariet Visa, Visa Electron, Master Card a Maestro.
 • bankovým prevodom, na základe faktúry vystavenej Predávajúcim, ktorej faktúry je podkladom Veľkoodberateľom potvrdený dodací list podpisom alebo pečiatkou Veľkoodberateľa.

Kúpna cena v prípade hotovostnej platby sa platí k rukám zamestnanca Predávajúceho pri prevzatí Tovaru doručeného vlastnou dopravou Predávajúceho alebo v prípade dodaní Tovaru Kuriérom k rukám zamestnanca Kuriéra zvoleného Predávajúcim, pričom Kúpna cena, Dopravné a Záloha sa vždy uvádzajú v E-shope počas procesu objednávania Tovaru. Náklady dobierky sú zahrnuté v cene Dopravného, a teda ďalšie samostatné náklady na dobierku pri takomto spôsobe zaplatenia Kupujúcemu alebo Veľkoodberateľovi nevznikajú.

 1. Výška Dopravného, t. j. cena za dodanie Predávajúceho na celom území Slovenskej republiky je Predávajúcim ustanovená nasledovne:
  • pre Kupujúceho 4,- EUR,
  • pre Veľkoodberateľa 0,- EUR.
 2. Splatnosť Kúpnej ceny pri jednotlivých spôsoboch platenia je nasledovná:
  1. pri platení formou dobierky, t. j. v hotovosti pri dodaní Tovaru alebo pri platbe prostredníctvom platobného terminálu je Kupujúci alebo Veľkoodberateľ povinný zaplatiť Predávajúcemu Kúpnu cenu, Dopravné a Zálohu najneskôr pri dodaní Tovaru Kupujúcemu alebo Veľkoodberateľovi, a to priamo k rukám zamestnanca Predávajúceho pri prevzatí Tovaru doručeného vlastnou dopravou Predávajúceho alebo, v prípade dodaní Tovaru Kuriérom, k rukám zamestnanca Kuriéra zvoleného Predávajúcim.
  2. v prípade platení bankovým prevodom splatnosť je deň splatnosti príslušnej faktúry.
 1. Predávajúci pri dodaní Tovaru vystaví a doručí pokladničný doklad alebo dodací list Kupujúcemu alebo Veľkoodberateľovi v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR. Kupujúci alebo Veľkoodberateľ zaslaním Objednávky súhlasí s tým, aby mu pokladničný doklad alebo dodací list bol doručený spolu s Tovarom.
 2. Pri odstúpení od uzatvorenej Kúpnej zmluvy sa v otázkach prípadného vopred vyplateného alebo vyplateného a odovzdaného Tovaru postupuje v súlade s účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a týmito VOP. Vrátenie Kúpnej ceny sa vykoná spôsobom dohodnutým zmluvnými stranami. Ak je Predávajúci povinný vrátiť Kupujúcemu alebo Veľkoodberateľovi Kúpnu cenu a Tovar bol už doručený Kupujúcemu alebo Veľkoodberateľovi, Predávajúci vráti Kupujúcemu alebo Veľkoodberateľovi Kúpnu cenu po vrátení Tovaru Predávajúcemu Kupujúcim alebo Veľkoodberateľom.

Čl. IV.
Dodanie Tovaru a dodacie podmienky

 1. Dodanie Tovaru uskutočňuje Predávajúci každý pracovný deň (ďalej aj ako „Dodacie dni“), pričom lehota spracovania každej Objednávky je maximálne 24 hodín a lehota dodania Tovaru je maximálne 5 pracovných dní. Predávajúci dodá objednaný Tovar nasledovne:
  • Tovar objednaný Kupujúcim sa Predávajúci zaväzuje dodať do dátumu uvedený v potvrdení Predávajúceho.
  • Tovar objednaný Veľkoodberateľom sa Predávajúci zaväzuje dodať vo vopred dohodnutý dodací deň. Veľkoodberateľ je povinný vykonať objednávku vždy deň pred dodacím dňom do 13:00 hod. Ak Veľkoodberateľ objednávku vykonáva po tomto čase, Predávajúci nie je povinný objednávku doručiť vo vopred dohodnutý dodací deň, len na nasledujúci pre Veľkoodberateľa určený dodací deň, resp. týždeň.

V prípade, ak dodacie dni spadajú na sviatok, resp. deň pracovného pokoja, Predávajúci si vyhradzuje právo dodať Tovar v inom dodací deň, o čom včas upovedomí Kupujúceho alebo Veľkoodberateľa.

 1. Predávajúci sa zaväzuje dodať Tovar Kupujúcemu alebo Veľkoodberateľovi vlastnými dopravnými prostriedkami Predávajúceho vo vybraných oblastiach uvedené v bode 4. písm. a) tohto článku,  alebo Kuriérom zvoleným Predávajúcim podľa charakteru Tovaru na celom území Slovenskej republiky. Predávajúci dodá Tovar Kupujúcemu alebo Veľkoodberateľovi na adresu ním uvedenú pri vyhotovení Objednávky a výlučne osobe, ktorá je uvedená ako Kupujúci alebo Veľkoodberateľ, ak Kupujúci alebo Veľkoodberateľ neurčí pri Objednávke na prevzatie Tovaru tretiu osobu. Doručovateľ Tovaru je oprávnený u preberajúcej osoby vhodnými prostriedkami vykonať zistenie a overenie, či táto osoba je Kupujúcim alebo Veľkoodberateľom, resp. či je osobou určenou Kupujúcim alebo Veľkoodberateľom na prevzatie Tovaru. Ak to okolnosti vyžadujú, Predávajúci a Kupujúci alebo Veľkoodberateľ sa môžu dohodnúť na predĺžení dodacej lehoty alebo na náhradnom plnení v rovnakej kvalite a cene.
 2. Pod vybrané oblasti dodania Tovaru, uvedené v bode 5. tohto článku patria nasledovné oblasti:

a.         Okresné mestá a ich okolie: Bratislava, Senec, Trnava, Komárno, Dunajská Streda, Nové Zámky, Nitra, Galanta, Šala.

Dodanie do iných oblastí je možné výlučne Kuriérom zvoleným Predávajúcim podľa charakteru Tovaru. 

 1. Časové pásmo pre dodanie Tovaru  vo vybraných oblastiach dodania Tovaru je  každý pracovný deň od 07.00 do 18.00 hod. Čas dodania do iných oblastí sa stanoví Kuriér zvoleným Predávajúcim. Vydanie Tovaru Kupujúcemu alebo Veľkoodberateľovi je možné, len ak bola zaplatená Kúpna cena, Dopravné a Záloha. V opačnom prípade je Predávajúci, resp. Kuriér zvolený Predávajúcim oprávnený nevydať Tovar a Predávajúci nie je v omeškaní s dodaním Tovaru. Kupujúci alebo Veľkoodberateľ je povinný od Predávajúceho alebo Kuriéra riadne prevziať Tovar v rozsahu Objednávky prijatej Predávajúcim. Kupujúci alebo Veľkoodberateľ nadobúda vlastníctvo k Tovaru až po zaplatení Kúpnej ceny Tovaru a Dopravného a následnom prevzatí Tovaru.
 2. Predávajúci alebo Kuriér sú oprávnení avizovať dodávku Tovaru Kupujúcemu alebo Veľkoodberateľovi telefonicky, sms správou alebo inou vhodnou formou (napr. e-mailom). Kupujúci alebo Veľkoodberateľ súhlasí s tým, aby Predávajúci poskytol uvedené údaje týkajúce sa Kupujúceho alebo Veľkoodberateľa Kuriérovi, ktorý bol zvolený Predávajúcim. Kupujúci alebo Veľkoodberateľ je povinný byť zastihnuteľný na ním uvedenej adrese v čase dohodnutého dodania Tovaru.
 3. Pri prevzatí Tovaru je Kupujúci alebo Veľkoodberateľ povinný bez vyzvania preukázať Predávajúcemu alebo Kuriérovi svoju totožnosť prostredníctvom platných dokladov totožnosti, pričom z týchto dokladov musí byť zrejmá totožnosť Kupujúceho alebo Veľkoodberateľa, v opačnom prípade si Predávajúci/Kuriér vyhradzuje právo na odmietnutie odovzdania Tovaru.
 4. Ak Kupujúci alebo Veľkoodberateľ neoprávnene alebo bez akéhokoľvek dôvodu odmietne prevziať Tovar alebo ho opakovane neoprávnene neprevezme, je Predávajúci oprávnený si voči nemu uplatniť všetky náklady, ktoré mu v tejto súvislosti vznikli. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť vykonať ďalšie dodanie Tovaru Kupujúcemu alebo Veľkoodberateľovi, ktorý si 2x (dvakrát) odo dňa založenia svojho užívateľského konta objednal dodanie Tovaru a ani raz sa nenachádzal na určenom mieste doručenia, alebo Tovar bez akéhokoľvek dôvodu neprevzal.
 5. Pri prevzatí Tovaru je Kupujúci alebo Veľkoodberateľ povinný skontrolovať neporušenosť obalu a kompletnosť objednaného Tovaru, najmä počet transportných balení. V prípade akýchkoľvek zjavných vád zistených v súvislosti s prepravou a Tovarom je Kupujúci alebo Veľkoodberateľ povinný tieto bezodkladne, najneskôr do 12 hodín, oznámiť Predávajúcemu alebo Kuriérovi (ak Tovar dodáva Kuriér). Kupujúci alebo Veľkoodberateľ je povinný na prepravnom dokumente vyznačiť všetky zjavné poškodenia zásielky a porušenosť obalu. Podpisom dodacieho listu Kupujúci alebo Veľkoodberateľ potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušene. Ak Kupujúci alebo Veľkoodberateľ nevznesie námietky k nedoručeniu Tovaru a nedoručeniu dokladov dodávaných s Tovarom v lehote 12 hodín od dodania Tovaru, na základe potvrdených dodacích a prepravných listov sa predpokladá, že Tovar bol Kupujúcemu alebo Veľkoodberateľovi dodaný riadne, ak sa dôkazne nepreukáže opak. Na dodatočné nahlásenie mechanických poškodení zistiteľných pri prevzatí Tovaru nie je možné brať ohľad a tieto nebudú uznané.
 6. Poškodenie Tovaru oznámi Kupujúci alebo Veľkoodberateľ Predávajúcemu v zmysle článku V. týchto VOP.
 7. Predávajúci bude bezodkladne informovať Kupujúceho alebo Veľkoodberateľa o nemožnosti dodania Tovaru, ako aj v prípadoch vyššej moci alebo dôvodoch, za ktoré Predávajúci alebo Kuriér nezodpovedá. V tomto prípade Predávajúci ponúkne alebo poskytne Kupujúcemu alebo Veľkoodberateľovi náhradné plnenie a postupuje podľa VOP a právnych predpisov.

Čl. V.
Záruka, zodpovednosť za vady a reklamačné podmienky

 1. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR, alebo je osobou, ktorá nakupuje Tovar za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby; zodpovednosť za vady Tovaru sa v tomto prípade riadi ustanoveniami § 422 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v účinnom znení. Predávajúci vybavuje spotrebiteľské reklamácie v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v účinnom znení, Občianskym zákonníkom SR a ďalšími účinnými právnymi predpismi SR. 
 2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný Tovar pri prevzatí Kupujúcim alebo Veľkoodberateľom. Potravinársky tovar si musí zachovať svoju kvalitu a zdravotnú nezávadnosť do dátumu spotreby alebo dátumu minimálnej trvanlivosti vyznačeného na obale.
 3. Reklamačné podmienky:
 1. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u Predávajúceho. V prípade vecí, ktoré sa rýchlo kazia (potraviny, zmesi určené na okamžitú spotrebu), sa reklamácia musí uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po prevzatí tovaru, inak právo Kupujúceho alebo Veľkoodberateľa zaniká.
 2. Kupujúci alebo Veľkoodberateľ je povinný Tovar skontrolovať ihneď pri a po prevzatí. Kupujúci alebo Veľkoodberateľ má nárok Tovar neprevziať, ak je na ňom alebo jeho obale viditeľné mechanické poškodenie, zjavne spôsobené prepravou alebo ak je Tovar neúplný. O predmetných skutočnostiach spíše Kupujúci alebo Veľkoodberateľ písomný záznam s doručovateľom Tovaru. V prípade preukázania opodstatnenosti uvedených skutočnosti má Kupujúci alebo Veľkoodberateľ nárok na výmenu Tovaru alebo vrátenie peňazí.
 3. Mechanické poškodenie Tovaru v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky Predávajúcemu. Kupujúci alebo Veľkoodberateľ nesmie v uvedenom prípade Tovar nijako používať. Neskoršie reklamácie uvedeného charakteru nebudú akceptované.
 4. V prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, ktorý je fyzickou osobou a pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (Kupujúci), sa na reklamačné konanie vzťahuje postup v zmysle tohto článku VOP. Pokiaľ je kupujúcim právnická osoba, fyzická osoba podnikateľ alebo iná organizácia (Veľkoodberateľ), zodpovednosť za vady sa riadi príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v účinnom znení. Tridsaťdňová lehota na vyriešenie reklamácie začína plynúť odo dňa doručenia Tovaru na adresu Skladu: Kukkonia s.r.o., Povodská 169/14, 929 01 Dunajská Streda, alebo od zdokumentovania vady Tovaru Veľkoodberateľom a zaslania dokumentov na e-mailovú adresu kukkoniashop [at] kukkonia.sk.
 5. Kupujúci alebo Veľkoodberateľ berie na vedomie, že je povinný poskytnúť súčinnosť potrebnú pre vybavenie reklamácie Predávajúcim.

  Postup reklamácie určuje Predávajúci. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie Tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu Predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Reklamácia bude Predávajúcim vybavená jedným z nasledujúcich spôsobov:
 • predávajúci zabezpečí odstránenie chyby, alebo chybný tovar vymení, alebo
 • výmení tovar za tovar iný, funkčný, rovnakých alebo lepších parametrov, alebo
 • vybaví reklamáciu vrátením kúpnej ceny.
 1. Reklamácia sa rieši diaľkovou komunikáciou. Kupujúci alebo Veľkoodberateľ má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na office [at] kukkonia.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Ak Predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, Kupujúci - spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení (ďalej len „Zákon o ARS“). Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ - fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, a návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom a subjektom určeným podľa § 12 Zákona o ARS, pričom všetky ďalšie náležitosti konania v rámci ARS sú uvedené v Zákone o ARS, na ktorý touto cestou Predávajúci poukazuje. 
 2. Oprávnenie Kupujúceho alebo Veľkoodberateľa na uplatnenie reklamácie chyby Tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie chyby Tovaru, vyčerpané a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú chybu, nie chybu rovnakého druhu, uplatňovať reklamáciu opakovane.

Čl. VI.
Odstúpenie od zmluvy, poučenie o uplatnení práva Kupujúceho alebo Veľkoodberateľa na odstúpenie od zmluvy

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy:

 1. Kupujúci, ktorý je fyzickou osobou a pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, má v zmysle ust. § 7 a nasl. zák. č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení (ďalej len „Zákon č. 102/2014 Z. z.“), právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru. Veľkoodberateľovi, ktorý je právnickou osobou, fyzickou osobou - podnikateľom alebo inou organizáciou, a teda nie je spotrebiteľom v zmysle ust. § 2 písm. a)  zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v účinnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), nevzniká právo na odstúpenie od zmluvy do 14 dní  od zakúpenia Tovaru.
 2. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy a vrátiť nadobudnutý Tovar bez uvedenia dôvodu najneskôr do 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14-tich dňoch odo dňa, keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme Tovar. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 3. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je Kupujúci povinný informovať Predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od kúpnej zmluvy jednoznačným vyhlásením, t. j. listom zaslaným poštou na adresu Kukkonia s.r.o., Povodská 169/14, 929 01 Dunajská Streda alebo prostredníctvom vzorového formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý je umiestnený na webovom sídle. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak Kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy skôr, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.
 4. Po doručení odstúpenia od zmluvy, t. j. po vyplnení vzorového formulára a odoslaní tovaru na horeuvedenú adresu, bude Kupujúcemu vrátená kúpna cena tovaru. Odstúpenie od zmluvy zakladá povinnosť Kupujúcemu v 14-dňovej lehote vrátiť tovar v rovnakom stave ako pri kúpe (nepoškodený, nerozbalený a úplný). Tovar, ktorý je výrobcom chránený proti otvoreniu, nesmie byť vrátený po odstránení ochranného balenia alebo ochranného označenia, v opačnom prípade vznikne Predávajúcemu nárok na náhradu škody alebo nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia. Keďže po odstúpení od zmluvy nie je možné odstúpiť od služby dopravy (vykonanej pri dodaní tovaru), ktorá bola Kupujúcemu poskytnutá, znáša náklady za službu Kupujúci. Ak bola Kupujúcemu v rámci marketingovej akcie cena za dopravu znížená na nula eur a vrátením tovaru Kupujúci už nespĺňa podmienky tejto marketingovej aktivity, peňažná čiastka za vrátený tovar bude znížená o túto hodnotu. Peniaze (kúpna cena alebo jej časť) budú Kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu na jeho bankový účet, prostredníctvom ktorého bola realizovaná platba za tovar alebo ktorý bude určený Kupujúcim, a to najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. 
 5. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak Kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy skôr, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. Záloha sa vráti Kupujúcemu, len ak sú pri odstúpení od zmluvy splnené podmienky uvedené v Čl. III. bod 6. týchto VOP.
 6. V prípade, že Kupujúci využije svoje právo na odstúpenie od zmluvy, Kupujúci vráti Predávajúcemu Tovar osobne do Skladu na adresu Kukkonia s.r.o., Povodská 169/14, 929 01 Dunajská Streda, alebo ho zašle na uvedenú adresu, a to najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak Kupujúci Tovar odošle späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Ak ide o Tovar - vec, ktorá sa rýchlo kazí (ako napr. ovocie, zelenina, mäsové alebo netrvanlivé mliečne výrobky a pod.), vrátenie Tovaru Kupujúcim poštou je vylúčené, pričom Kupujúci zodpovedá za vhodné vrátenie Tovaru na adresu Skladu Predávajúceho. Tovar nesmie javiť známky používania a musí byť vrátený, resp. zaslaný Predávajúcemu v jeho pôvodnom obale, s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou a pod. Kupujúci má právo Tovar po prevzatí odskúšať obdobným spôsobom, ako je to obvyklé pri nákupe v tradičnej obchodnej prevádzke. Kupujúci berie na vedomie, že nemá právo začať Tovar používať a po niekoľkých dňoch ho vrátiť Predávajúcemu. Ak tovar javí známky poškodenia alebo používania, alebo Tovar nie je kompletný, Predávajúci si vyhradzuje právo na vrátenie takého Tovaru neakceptovať alebo účtovať Kupujúcemu náklady súvisiace s uvedením Tovaru do pôvodného stavu. Kupujúci v plnom rozsahu zodpovedá za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s Tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastnosti a funkčnosti Tovaru. 
 7. Kupujúci alebo Veľkoodberateľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
 1. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 2. predaj Tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho alebo Veľkoodberateľa, Tovaru vyrobeného na mieru alebo Tovaru určeného osobitne pre jedného zákazníka,
 3. predaj Tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu kvality alebo skaze,
 4. predaj Tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

 

Čl. VII.
Ochrana osobných údajov

 1. Prevádzkovateľom webového sídla www.kukkoniashop.sk je obchodná spoločnosť Kukkonia s.r.o. so sídlom Povodská 169/14, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 47 090 804, ktorý sám alebo spolu s inými vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene. Ďalšie kontaktné údaje prevádzkovateľa pre účely ochrany osobných údajov sú: oou [at] kukkonia.sk
 2. Dotknutou osobou pre účely týchto VOP je fyzická osoba alebo právnicá osoba, fyzická osoba podnikateľ, iná organizácia t.j. Kupujúci alebo Veľkoodberateľ, ktorý vyhotovuje Objednávku alebo sa registruje na webovom sídle.
 3.  Všeobecne záväznými právnymi predpismi pre účely týchto VOP sa rozumejú zákonné, podzákonné a medzinárodné právne normy majúce všeobecnú záväznosť pre Slovenskú republiku, najmä Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.
 4. Kupujúci alebo Veľkoodberateľ  pri vyhotovení Objednávky alebo pri registrácii na webovom sídle poskytuje Predávajúcemu svoje osobné údaje, ako: meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, resp. adresu doručenia/alebo fakturačnou adresou, telefónne číslo a e-mailovú adresu. Veľkoodberateľ, ktorý je právnickou osobou alebo živnostníkom, poskytuje Predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla, resp. adresu doručenia, ak sa adresa jeho sídla nezhoduje s dodacou adresou a/alebo fakturačnou adresou, IČO, DIČ, IČ DPH, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
 5. Účelom spracúvania osobných údajov je
 • plnenie zmluvy, ktorej zmluvnými stranami sú prevádzkovateľ a dotknutá osoba (ďalej len: „zmluva“), t.j. spracovanie Objednávok, informovanie o stave Objednávok, vyhotovenie faktúr,  vedenie účtovných a iných dokladov spojených s vybavením Objednávky. Pre tieto účely sú spracúvané nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu/doručenia, telefónne číslo, e-mailová adresa. Právny základ spracúvania osobných údajov vo vzťahu k účelu spracúvania podľa tohto písmena je nevyhnutnosť spracúvania osobných údajov za účelom plnenia zmluvy;
 • zasielanie ponúk tovarov a služieb poskytovaných Prevádzkovateľom alebo jeho obchodnými partnermi, zasielanie ďalších informácií dotknutej osobe, vykonávanie marketingových prieskumov a obdobné marketingové účely. Pre tieto účely sú spracúvané nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu/doručenia, telefonický a emailový kontakt. Právny základ spracúvania osobných údajov vo vzťahu k účelu spracúvania podľa tohto bodu je súhlas dotknutej osoby. Spracúvanie osobných údajov na predmetný účel sa neuskutoční, ak dotknutá osoba súhlas so spracovaním jeho osobných údajov pre tieto účely neudelila.
 1. Osobné údaje spracúvané prevádzkovateľom za účelom plnenia zmluvy sú spracúvané do uplynutia troch mesiacov od splnenia zmluvy. Osobné údaje spracúvané prevádzkovateľom na marketingové účely sú spracúvané do odvolania súhlasu dotknutej osoby.
 2. Údaje v prípade registrácie môže Kupujúci alebo Veľkoodberateľ zmeniť na webovom sídle www.kukkoniashop.sk po jeho prihlásení sa k svojmu účtu.
 3. Predávajúci dáva na vedomie Kupujúcemu alebo Veľkoodberateľovi, že práva Kupujúceho alebo Veľkoodberateľa ako dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov sú nasledovné:

       a. požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom spracúvaných o jeho osobe,

       b. požadovať opravu osobných údajov spracúvaných o jeho osobe, ak sú nesprávne,

       c. na vymazanie osobných údajov spracúvaných o jeho osobe prevádzkovateľom, ak je daný niektorý z Podmienok uplatnenia tohto práva podľa všeobecne záväzných právnych predpisov,

   d.  požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov ak je daný niektorý z Podmienok uplatnenia tohto práva podľa všeobecne záväzných právnych predpisov; počas obmedzenia spracúvania je prevádzkovateľ oprávnený len uchovávať tieto osobné údaje resp. spracúvať len pre obmedzené účely vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov,

       e.  vyžiadať osobné údaje spracúvané o jeho osobe, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, ak sú spracúvané automatizovanými prostriedkami, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, ďalej má právo za tých istých podmienok a v rovnakom rozsahu požadovať poskytnutie týchto údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi, pokiaľ je prenos údajov technicky možný,

       f. kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov vo vzťahu k údajom, ktoré sú spracúvané len na základe jeho súhlasu,

       g.  podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na príslušnom orgáne verejnej moci.

Čl. VIII.
Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci je oprávnený uschovať a archivovať vzájomnú dokumentáciu, vrátane dokumentov dokazujúcich uzavretie kúpnej zmluvy v elektronickej forme spolu s príslušnými VOP po dobu 5 rokov. Archivované dokumenty nie sú dostupné Kupujúcemu alebo Veľkoodberateľovi. Na uzatvorenie kúpnej zmluvy je ponúkaný slovenský a maďarský jazyk. Kupujúci alebo Veľkoodberateľ je oprávnený podstatné náležitosti kúpnej zmluvy v elektronickej podobe reprodukovať v súlade s právnymi predpismi. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do vysporiadania záväzkov zmluvných strán, resp. na dobu určitú, a to do okamihu jej zrušenia postupom podľa kúpnej zmluvy, VOP a právnych predpisov. Minimálna dĺžka trvania záväzkov Kupujúceho alebo Veľkoodberateľa z kúpnej zmluvy je určená právnymi predpismi SR, VOP a kúpnou zmluvou.
 2. Pre doručovanie elektronických správ adresovaných Kupujúcemu alebo Veľkoodberateľovi platí, že ak Predávajúci neobdrží chybové hlásenie o nemožnosti doručenia správy na poskytnutú e-mailovú adresu, resp. telefónne číslo Kupujúceho alebo Veľkoodberateľa, považuje sa táto správa za doručenú na ďalší deň od jej odoslania, ak kogentné právne predpisy neustanovujú inak. Pre doručovanie elektronických správ adresovaných Predávajúcemu platí, že elektronická písomnosť sa považuje za nedoručenú do momentu, kým jej prijatie Predávajúci nepotvrdí Kupujúcemu alebo Veľkoodberateľovi spätnou e-mailovou správou. Zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade, ak ju adresát odmietne prevziať, alebo aj v prípade, že si ju adresát vlastným zavinením alebo opomenutím neprevezme. V takom prípade sa považuje za doručenú uplynutím úložnej doby na pošte v trvaní podľa určenia odosielateľa a vrátením zásielky odosielateľovi, o čom musí odosielateľ preukázať nezvratný dôkaz. Oznámenia doručované prostredníctvom doručovateľa - kuriéra budú považované za doručené momentom prevzatia zmluvnou stranou. V prípade neúspešnosti doručenia Kuriérom sa bude považovať za moment doručenia tretí deň po vykonaní prvého pokusu o doručenie, pričom vykonanie pokusu o doručenie sa preukáže vyhlásením doručovateľa alebo Kuriéra. Je výlučným oprávnením Predávajúceho rozhodnúť, akou formou a v ktorých prípadoch touto formou bude komunikovať s Kupujúcim alebo Veľkoodberateľom.
 3. Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení týchto VOP a/alebo kúpnej zmluvy je neplatné alebo neúčinné, nemá takáto neplatnosť alebo neúčinnosť za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení kúpnej zmluvy a/alebo VOP. V takomto prípade sa zmluvné strany zaväzujú bezodkladne nahradiť takéto neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým tak, aby bol zachovaný účel sledovaný príslušným neplatným či neúčinným ustanovením v čase jeho prijatia, resp. uzatvorenia tejto zmluvy.
 4. Rozhodným právom pre všetky zmluvné a iné právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim alebo Veľkoodberateľom je právo Slovenskej republiky. Všetky spory, ktoré vzniknú z VOP, kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s nimi, vrátane sporov z dodávok Tovaru, budú pojednávať a rozhodovať výlučne príslušné všeobecné súdy v Slovenskej republike podľa práva SR.
 5. Tieto VOP sú platné a zaväzujú všetky zmluvné strany odo dňa ich zverejnenia na webovom sídle www.kukkoniashop.sk, a je možné do nich nahliadnuť aj v sídle Predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia ich rušiť, meniť, upravovať alebo nahrádzať novými s tým, že na uzatvorené kúpne zmluvy sa vzťahujú VOP platné v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy. Zaslaním Objednávky, prípadne registráciou, a s Objednávkou alebo s registráciou súvisiacim označením súhlasu so znením VOP v E-shope na webovom sídle na www.kukkoniashop.sk Kupujúci alebo Veľkoodberateľ potvrdzuje, že mu boli poskytnuté informácie o práve Kupujúceho alebo Veľkoodberateľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z. z. a že sa oboznámil a súhlasí s týmito VOP, pričom ich považuje za neoddeliteľnú súčasť Kúpnej zmluvy.
 6. VOP v tomto znení sú zverejnené a platné od 1.11.2019 a použijú sa na Objednávky doručované prostredníctvom E-shopu webového sídla www.kukkoniashop.sk po tomto dátume.
 7. Prílohou týchto VOP je Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvyReklamačný formulár, ktorý je dostupný a voľne stiahnuteľný z webového sídla www.kukkoniashop.sk.
Cookies