Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky
internetového obchodu www.kukkoniashop.sk

Čl. I.
Úvodné a všeobecné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné a reklamačné podmienky sa vzťahujú na nákup všetkého tovaru prostredníctvom webového sídla www.kukkoniashop.sk.
   
 2. Prevádzkovateľom e-shopu umiestneného na webovom sídle www.kukkoniashop.sk je obchodná spoločnosť ISTER Trade s.r.o. so sídlom Povodská 169/14, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 47 090 804, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 31769/T.
   
 3. Príslušným orgánom dozoru Predávajúceho je Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, Odbor výkonu dozoru, Pekárska 23, 917 01 Trnava 1.
   
 4. Hlavné pojmy týchto všeobecných obchodných podmienok sú:
 1. VOP predstavujú tieto všeobecné obchodné podmienky Predávajúceho;
 2. Predávajúci je spoločnosť ISTER Trade s.r.o., ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na svoj účet a ktorá prostredníctvom e-shopu predáva tovar;
 3. Kupujúci je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje tovar prostredníctvom internetového obchodu na webovom sídle www.kukkoniashop.sk;
 4. E-shop je internetový obchod Predávajúceho umiestnený na webovom sídle www.kukkoniashop.sk;
 5. Tovar je všetok tovar ponúkaný na predaj prostredníctvom E-shopu, umiestnený na webovom sídle www.kukkoniashop.sk, pričom ide o týchto päť kategórií tovaru:

i. mliečne výrobky značky „Kukkonia“,
ii. čerstvé mäsové výrobky,
iii. všetky ďalšie výrobky značky „Kukkonia“, vrátane trvanlivých potravín,
iv. čerstvé ovocie a zelenina,
v.  vopred pripravené debničky obsahujúce viacero Tovarov uvedených v bodoch i. až iv.

V prípade objednania dodania Tovaru na váhu si Predávajúci vyhradzuje právo dodať Tovar, ktorého váha sa odlišuje od váhy špecifikovanej v nákupnom zozname, pričom daný rozdiel nesmie byť väčší ako +/- 20 % v závislosti od typu tovaru. Ak pri dodaní Tovaru váhový rozdiel presiahne 20 %, Zákazník má právo odmietnuť prevzatie takéhoto Tovaru. 

 1. Objednávka je jednostranný úkon Kupujúceho vykonaný bezprostredne v E-shope, ktorý vyjadruje jednoznačnú vôľu Kupujúceho kúpiť Tovar v E-shope;
 2. Kúpna cena je celková cena za všetok Tovar, ktorý si Kupujúci objednal a je uvedený v Objednávke, vrátane DPH alebo iných daní, resp. iných zákonných poplatkov;
 3. Dopravné je cena za náklady dopravy Tovaru ku Kupujúcemu, prípadne za manipuláciu s Tovarom;
 4. Záloha je cena za vratný skladový, baliaci obal – darčeková taška, kartónová krabica, debna, v ktorej sa Tovar dodáva Kupujúcemu, ktorej cenu Predávajúci vráti Kupujúcemu v prípade vrátenia baliaceho prostriedku Predávajúcemu pri hociktorom dodaní Tovaru;
 5. Užívateľské konto je časť webovej stránky, ktorá je sprístupnená po registrácii a prihlásení sa Kupujúcim a slúži na objednávanie Tovaru Kupujúcim od Predávajúceho.
 6. Sklad Predávajúceho sa nachádza na adrese ISTER Trade s.r.o., Povodská 169/14, 929 01 Dunajská Streda.
 1. Tieto VOP upravujú proces nákupu Tovaru Kupujúcim prostredníctvom E-shopu, podmienky predaja a nákupu Tovaru prostredníctvom E-shopu Predávajúceho a právne vzťahy medzi spoločnosťou ISTER Trade s.r.o. ako Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý v súlade a postupom podľa týchto VOP prejaví záujem o kúpu Tovaru v E-shope Predávajúceho na webovom sídle www.kukkoniashop.sk.Tieto právne vzťahy vznikajúce medzi Predávajúcim a Kupujúcim pri kúpe a dodávke Tovaru a reklamáciách vád Tovaru sa v závislosti od ich obsahu a účastníkov kúpy primerane riadia ustanoveniami príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
   
 2. Kupujúci súhlasí s tým, že predmetnými všeobecnými obchodnými podmienkami sa bude riadiť každá kúpna zmluva uzatvorená medzi ním a Predávajúcim.
   

Čl. II.
Objednávka Tovaru, uzavretie kúpnej zmluvy a úkony s ňou spojené

 1. Kupujúci si objednáva Tovar u Predávajúceho prostredníctvom E-shopu umiestneného na webovom sídle www.kukkoniashop.sk, a to podľa pokynov uvedených v E-shope, pričom popis jednotlivých Tovarov, ich vlastností, dostupnosť v Sklade, Kúpna cena, Dopravné a Záloha sú uvedené v E-shope pri Tovaroch v samostatnej časti „Popis“ alebo v objednávke.
   
 2. Kúpa Tovaru sa realizuje formou vystavenia a odoslania Objednávky Kupujúcim v E-shope v rámci niekoľkých krokov týkajúcich sa výberu Tovaru, počtu kusov alebo množstva Tovaru, spôsobu dopravy, dodania a prevzatia Tovaru, spôsobu platby a súhlasu s týmito VOP, ku ktorým sú priradené presné inštrukcie Predávajúceho, s tým, že Objednávka Kupujúceho musí byť prijatá a potvrdená Predávajúcim v súlade s VOP, inak zmluvný vzťah nevznikne. Ak je Objednávka potvrdená Predávajúcim postupom podľa VOP, Predávajúci dodá objednaný Tovar v dodacej lehote podľa čl. IV. bodu 1 VOP. Pred odoslaním objednávky Kupujúcim sú v E-shope a vo VOP Kupujúcemu oznamované a poskytované informácie podľa relevantných všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä podľa § 3 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení. Kupujúci prejavuje súhlas s týmito VOP označením príslušného políčka pred odoslaním Objednávky v E-shope, pričom odoslanie Objednávky bez súhlasu s týmito VOP je vylúčené. Kupujúci odoslaním Objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že podaním Objednávky vzniká povinnosť zaplatiť Kúpnu cenu objednaného Tovaru, Dopravné a Zálohu.
   
 3. Kupujúci má možnosť aj na nakupovanie na webovom sídle www.kukkoniashop.sk prostredníctvom osobnej registrácie v registračnej časti webového sídla. Registráciu Kupujúceho je možné vykonať pred výberom Tovaru alebo v procese jeho výberu. Osoba vypĺňajúca registračný formulár je povinná vyplniť údaje podľa požadovaných polí registračného formulára. Vyplnením registračného formulára súčasne Kupujúci udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných a ďalších údajov v súlade s čl. VII. a nasl. VOP a s podmienkami podľa VOP. Tieto údaje je Kupujúci povinný v prípade ich zmeny bezodkladne aktualizovať na portáli pri zasielaní Objednávky, nakoľko ich správnosť, pravdivosť a aktuálnosť majú vplyv na dodanie Tovaru Kupujúcemu. V prípade opomenutia aktualizovania zmien údajov Kupujúceho nie je Predávajúci zodpovedný za dodanie Tovaru na nesprávnu adresu Kupujúceho, resp. za iné vadné dodanie vyplývajúce z opomenutia aktualizovania zmenených údajov Kupujúceho. Polia registračného formulára, ktoré je Kupujúci povinný vyplniť, sú označené znakom “*“. Kupujúci je povinný uviesť správne, úplné a pravdivé údaje. Nesplnenie uvedených povinnosti Kupujúcim je vykladané v neprospech Kupujúceho. Úspešný proces registrácie je ukončený vytvorením osobného konta Kupujúce s jeho vlastným prihlasovacím menom a heslom, ktoré je Kupujúci oprávnený počas doby registrácie kedykoľvek zmeniť. Kupujúci je povinný uschovať pridelené prihlasovacie meno a heslo na bezpečnom mieste a ochraňovať tak, aby nemohlo dôjsť k jeho zneužitiu.
   
 4. Kupujúci pri objednávaní Tovaru postupuje podľa písomných inštrukcií Predávajúceho uvedených v E-shope. Kupujúci je povinný skontrolovať správnosť vybraných dát a údajov v procese objednávania Tovaru pred ich definitívnym odoslaním Predávajúcemu.
   
 5. Predávajúci stanovuje najnižšiu sumu Kúpnej ceny za každú jednotlivú objednávku Tovaru na 20 EUR (slovom: dvadsať eur). Kúpna cena objednaného Tovaru v prípade každej objednávky musí byť totožná alebo musí presiahnuť sumu uvedenú v prvej vete tohto bodu VOP, v opačnom prípade objednávka Tovaru z webového sídla Predávajúceho nie je možná.
   
 6. Objednávka Kupujúceho sa považuje za odoslanú v momente doručenia Predávajúcemu za podmienky, že bude obsahovať všetky požadované údaje, t. j. presný názov objednávaného Tovaru, jeho množstvo, Kúpnu cenu, dodaciu, resp. fakturačnú adresu (ak sa odlišuje od dodacej adresy), e-mailový a telefonický kontakt Kupujúceho.
   
 7. Kupujúci zasiela Predávajúcemu Objednávku prostredníctvom E-shopu. Každej Objednávke je pridelené vlastné evidenčné číslo. Pri komunikácii s Predávajúcim a pri úhrade uvádza Kupujúci aj číslo Objednávky.
   
 8. Objednávka je návrhom Kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy za podmienok uvedených v týchto VOP. Objednávka je určená pre Predávajúceho na prijatie a spracovanie Predávajúcim v lehote 24 hodín od jej doručenia Predávajúcemu. Odoslaním Objednávky Kupujúci prejavuje svoju vôľu byť viazaný svojou Objednávkou počas uvedenej lehoty, kúpiť a prevziať ním vybraný Tovar za Kúpnu cenu a zaplatiť popri Kúpnej cene Dopravné a Zálohu, a to všetko v súlade s týmito VOP, a to za predpokladu jej prijatia Predávajúcim. Po doručení Objednávky Predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 24 hodín od zaslania Objednávky elektronicky potvrdí Objednávku Kupujúcemu. Potvrdenie Predávajúceho je automaticky generované elektronickým systémom webového sídla Predávajúceho, v rámci ktorého potvrdzuje začatie spracovania objednávky Kupujúceho a prideľuje objednávke Kupujúceho konkrétne číslo Objednávky, pričom Predávajúci okrem automatického potvrdenia kontaktuje Kupujúceho už iba v rámci oznámenia predpokladaného času doručenia objednaného Tovaru formou sms správy alebo vo výnimočných prípadoch uvedených v bode 11. tohto článku VOP, a to prostredníctvo e-mailu (poslaného na e-mailovú adresu zadanú Kupujúcim) alebo telefónneho čísla zadaného Kupujúcim. Kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia súhlasu Predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy Kupujúcemu vo forme e-mailového „potvrdenia Objednávky“ Predávajúcim, ktoré bude zaslané na e-mailovú adresu uvedenú Kupujúcim pri zadávaní Objednávky v E-shope. Mlčanie alebo nečinnosť Predávajúceho sami o sebe neznamenajú prijatie a/alebo potvrdenie Objednávky. Z kúpnej zmluvy vznikne Predávajúcemu povinnosť objednaný Tovar Kupujúcemu odovzdať a plniť povinnosti podľa VOP. Kupujúcemu vznikne z uzatvorenej zmluvy povinnosť objednaný Tovar prevziať, zaplatiť zaň Predávajúcemu Kúpnu cenu a plniť povinnosti podľa zmluvy a týchto VOP. Predávajúci splní prijatú Objednávku v lehote podľa čl. IV. bodu 1 týchto VOP.
   
 9. V osobitných prípadoch a pred odoslaním potvrdenia o prijatí Objednávky si Predávajúci vyhradzuje právo vyžiadať si od Kupujúceho dodanie ďalších potrebných podkladov, údajov, prípadne vykonať overenie správnosti osobných údajov, e-mailovej adresy alebo telefónneho čísla Kupujúceho. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru Objednávky Kupujúceho požiadať Kupujúceho o dodatočnú autorizáciu Objednávky alebo totožnosti Kupujúceho vhodným spôsobom, ako napríklad v písomnej forme, e-mailom, prostredníctvom sms alebo telefonicky. Ak Kupujúci nevykoná dodatočnú autorizáciu vyžadovanú Predávajúcim požadovaným spôsobom a v Predávajúcim určenej požadovanej lehote, márnym uplynutím tejto lehoty sa Objednávka (pred jej prijatím) alebo kúpna zmluva (po prijatí) zrušuje od začiatku.
   
 10. Ak Predávajúci pred alebo po uzatvorení zmluvy zistí tlačovú, systémovú, ľudskú, dodávateľskú alebo inú chybu týkajúcu sa Tovaru, jeho ceny, dostupnosti, množstva alebo možností jeho dodania, ako aj v prípade vypredania zásob, nedostupnosti Tovaru alebo ak nie je schopný dodať Tovar Kupujúcemu v určenej lehote alebo v cene uvedenej v E-shope alebo z dôvodov vyššej moci, o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Kupujúceho. Súčasne bude Kupujúci požiadaný o vyjadrenie súhlasu, resp. nesúhlasu so zmenou Objednávky, ak na základe zmeny je možné Objednávku zrealizovať. Kupujúci je povinný vyjadriť súhlas, resp. nesúhlas bezodkladne, najneskôr však v lehote 24 hodín od oznámenia navrhovanej zmeny. Po túto dobu budú dostupné položky objednaného Tovaru z Objednávky Kupujúceho rezervované pre Kupujúceho. V tomto prípade, až odsúhlasením Predávajúcim navrhovanej zmeny v Objednávke zo strany Kupujúceho vznikne medzi Zmluvnými stranami zmluvný vzťah. V prípade, ak Kupujúci neodsúhlasí zmenu v uvedenej lehote uvedeným spôsobom, Objednávka Kupujúceho sa márnym uplynutím uvedenej lehoty považuje za zrušenú v celom rozsahu a návrh Predávajúceho na zmenu za neodsúhlasený Kupujúcim. Predávajúci i Kupujúci sú v ktoromkoľvek z vyššie vedených mimoriadnych prípadov, a aj v prípade žiadosti o vykonanie zmeny v Objednávke oprávnení pred uzatvorením kúpnej zmluvy Objednávku zrušiť (v prípade Kupujúceho), resp. ju odmietnuť (v prípade Predávajúceho). Ak nastane takáto mimoriadna okolnosť po uzatvorení kúpnej zmluvy, Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy až do okamihu dodania Tovaru Kupujúcemu. Kupujúci je taktiež v uvedenom prípade výskytu tejto mimoriadnej oznámenej okolnosti oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v súlade s VOP a právnymi predpismi. Ak Kupujúci už zaplatil Kúpnu cenu, Dopravné a Zálohu, tieto mu budú vrátené v súlade s právnymi predpismi a týmito VOP. Predávajúci je oprávnený jednostranne odstúpiť od zmluvy a/alebo nevydať Tovar Kupujúcemu aj v prípade, ak zistí, že mu v komunikácii boli uvedené alebo poskytnuté nesprávne, neúplné alebo nepravdivé údaje ohľadne Kupujúceho, osoby preberajúcej Tovar alebo ak hrozí, že v dôsledku správania osoby, s ktorou Predávajúci komunikoval, môže dôjsť k vzniku škody na strane Predávajúceho (napr. podvodné konanie).
   
 11. Kupujúci je oprávnený jednostranne odstúpiť od kúpnej zmluvy v období od uzatvorenia kúpnej zmluvy až do doručenia Tovaru. Možnosti odstúpenia Kupujúceho po prevzatí tovaru sú uvedené v čl. VI. týchto VOP.
   
 12. Kupujúci ani Predávajúci nie sú oprávnení postúpiť pohľadávku zo vzájomných vzťahov na tretiu osobu.
   

Čl. III.
Kúpna cena a platobné podmienky

 1. Uzatvorením kúpnej zmluvy vzniká Kupujúcemu povinnosť zaplatiť Predávajúcemu za Tovar Kúpnu cenu, Dopravné a Zálohu podľa Objednávky prijatej a potvrdenej Predávajúcim. Súčet Kúpnej ceny Tovaru, Dopravného a Zálohy je uvedený pri procese vyhotovovania Objednávky Kupujúceho v E-shope. Pokiaľ nie je uvedené, že ide o Kúpnu cenu bez DPH, Kúpna cena Tovaru v E-shope je uvedená vždy vrátane s DPH. DPH je pri dodaní Tovaru a služieb uplatňovaná v súlade s účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.
   
 2. Predávajúci výslovne upozorňuje Kupujúceho, že v Kúpnej cene Tovaru uvedenej v E-shope nie sú zahrnuté prípadné samostatné náklady na použitie elektronických prostriedkov na komunikáciu. Tieto poplatky a náklady je povinný zaplatiť Kupujúci, ak ďalej nie je uvedené inak.
   
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu Kúpnej ceny z dôvodov zjavnej tlačovej či inej chyby týkajúcej sa Kúpnej ceny Tovaru zistenej v systéme Predávajúceho alebo zverejnenej v E-shope pri objednanom Tovare. Kupujúci i Predávajúci sú oprávnení zrušiť Objednávku, resp. do okamihu prevzatia Tovaru odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak je Kupujúcemu oznámená zmena Kúpnej ceny Tovaru, resp. niektorej jeho položky v dôsledku zjavnej tlačovej či inej chyby týkajúcej sa jeho Kúpnej ceny.
   
 4. Kupujúci si môže vybrať z nasledovných možností zaplatenia Kúpnej ceny, Dopravného a Zálohy za objednaný Tovar podľa vlastného výberu počas procesu vyhotovenia Objednávky Kupujúcim:
 • zaplatenie platobnou kartou on-line, t.j. zaplatenie priamo počas vyplnenia Objednávky na webovom sídle www.kukkoniashop.sk, a to prostredníctvom debetných, resp. kreditných kariet Visa, Visa Electron, Master Card a Maestro.
 • zaplatenie formou dobierky, t. j.
  i  v hotovosti pri prevzatí Tovaru, alebo
  ii  platbou prostredníctvom platobného terminálu pomocou debetných, resp. kreditných kariet Visa, Visa Electron, Master Card a Maestro.

Kúpna cena sa platí k rukám zamestnanca Predávajúceho pri prevzatí Tovaru doručeného vlastnou dopravou Predávajúceho alebo v prípade dohody o dodaní Tovaru Kuriérom k rukám zamestnanca Kuriéra zvoleného Kupujúcim, pričom Kúpna cena, Dopravné a Záloha sa vždy uvádzajú v E-shope počas procesu objednávania Tovaru. Náklady dobierky sú zahrnuté v cene Dopravného, a teda ďalšie samostatné náklady na dobierku pri takomto spôsobe zaplatenia Kupujúcemu nevznikajú.

 1. Splatnosť Kúpnej ceny pri jednotlivých spôsoboch platenia je nasledovná:
  1. pri platení platobnou kartou on-line počas vyplnenia Objednávky je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu Kúpnu cenu, Dopravné a Zálohu najneskôr pri vyplnení Objednávky Kupujúcim, pred jej odoslaním Predávajúcemu;
  2. pri platení formou dobierky, t. j. v hotovosti pri dodaní Tovaru alebo pri platbe prostredníctvom platobného terminálu je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu Kúpnu cenu, Dopravné a Zálohu najneskôr pri dodaní Tovaru Kupujúcemu, a to priamo k rukám zamestnanca Predávajúceho pri prevzatí Tovaru doručeného vlastnou dopravou Predávajúceho alebo, v prípade dohody o dodaní Tovaru Kuriérom, k rukám zamestnanca Kuriéra zvoleného Kupujúcim, pričom výška Dopravného, t. j. cena za dodanie Tovaru vlastnými dopravnými prostriedkami Predávajúceho do vybraných oblastí na území Slovenskej republiky, je Predávajúcim ustanovená nasledovne: 4,- EUR.

Jednotlivé obce spadajúce pod jednotlivé oblasti sú uvedené v Čl. IV. bod 4. týchto VOP.

 1. Cena Tovaru vo vratných zálohových baliacich obaloch (skladová debna, kartónová krabica alebo darčeková taška) zahŕňa aj Zálohu za balenie. Výška Zálohy je v prípade každej jednotlivej Objednávky 1,50 EUR. V prípade vrátenia baliaceho obalu Kupujúcim Predávajúcemu je Predávajúci povinný vrátiť Kupujúcemu výšku Zálohy predstavujúcu predmet ceny Zálohy, a to pri hociktorom dodaní Tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať baliaci obal a zároveň vrátiť Zálohu, ak skladová debna je poškodená alebo zničená.
   
 2. Predávajúci vystaví a doručí faktúru Kupujúcemu v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR. Kupujúci zaslaním Objednávky súhlasí s tým, aby mu faktúra bola doručená spolu s Tovarom alebo mu bola sprístupnená elektronicky. Faktúra za Tovar je doručovaná spolu s Tovarom a faktúra slúži súčasne aj ako dodací list a záručný list, ak nie je doručovaný osobitný záručný list.
   
 3. Pri odstúpení od uzatvorenej Kúpnej zmluvy sa v otázkach prípadného vopred vyplateného alebo vyplateného a odovzdaného Tovaru postupuje v súlade s účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a týmito VOP. Vrátenie Kúpnej ceny sa vykoná spôsobom dohodnutým zmluvnými stranami. Ak je Predávajúci povinný vrátiť Kupujúcemu Kúpnu cenu a Tovar bol už doručený Kupujúcemu, Predávajúci vráti Kupujúcemu Kúpnu cenu po vrátení Tovaru Predávajúcemu Kupujúcim.
   

Čl. IV.
Dodanie Tovaru a dodacie podmienky

 1. Dodanie Tovaru uskutočňuje Predávajúci každý pracovný týždeň v utorok a piatok (ďalej aj ako „Dodacie dni“), pričom lehota spracovania každej Objednávky je maximálne 24 hodín a lehota dodania Tovaru je maximálne ďalších 24 hodín. Predávajúci dodá objednaný Tovar podľa nasledujúceho harmonogramu:
 1. Tovar objednaný v čase od štvrtka 00:01 do nedele 24:00 sa Predávajúci zaväzuje dodať v utorok nasledujúci bezprostredne po objednávke Tovaru, t. j. v utorok nasledujúceho týždňa.
 2. Tovar objednaný od pondelka 00:01 do stredy 24:00 sa Predávajúci zaväzuje dodať v piatok nasledujúci bezprostredne po objednávke Tovaru, t. j. piatok práve prebiehajúceho týždňa.

V prípade, ak dodacie dni spadajú na sviatok, resp. deň pracovného pokoja, Predávajúci si vyhradzuje právo dodať Tovar v dodací deň bezprostredne nasledujúci po tomto dni, o čom včas upovedomí Kupujúceho.

 1. Predávajúci sa zaväzuje dodať Tovar Kupujúcemu vlastnými dopravnými prostriedkami Predávajúceho, resp. iba vo výnimočných prípadoch, jedine pri objednaní zvlášť označeného trvanlivého Tovaru a po dohode s Kupujúcim, aj kuriérom zvoleným Kupujúcim, pričom v takomto prípade si Predávajúci a Kupujúci dohodnú dodacie podmienky prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.
   
 2. Predávajúci dodá Tovar Kupujúcemu na adresu ním uvedenú pri vyhotovení Objednávky a výlučne osobe, ktorá je uvedená ako Kupujúci, ak Kupujúci neurčí pri Objednávke na prevzatie Tovaru tretiu osobu. Doručovateľ Tovaru je oprávnený u preberajúcej osoby vhodnými prostriedkami vykonať zistenie a overenie, či táto osoba je Kupujúcim, resp. či je osobou určenou Kupujúcim na prevzatie Tovaru. Ak to okolnosti vyžadujú, Predávajúci a Kupujúci sa môžu dohodnúť na predĺžení dodacej lehoty alebo na náhradnom plnení v rovnakej kvalite a cene.
   
 3. Pod jednotlivé oblasti dodania Tovaru, uvedené v bode 5. písm. b) ods. i. tohto článku a Čl. III. bod 5. písm. b) týchto VOP, patria nasledovné obce:
 1. pod oblasť Dunajská Streda a okolie patria obce:
  Malé Dvorníky, Veľké Dvorníky, Povoda, Blažov, Kútniky, Kolónia, Vydrany, Mliečany, Veľké Blahovo,Malé Blahovo a Potôň;
 2. pod oblasť Šamorín a okolie patria obce:
  Hamuliakovo, Kalinkovo, Hviezdoslavov, Mierovo, Kvetoslavov, Lehnice, Miloslavov, Štvrtok na Ostrove, Dunajská Lužná a Rovinka;
 3. pod oblasť Bratislava a okolie patria obce:
  jednotlivé mestské časti Bratislavy, Ivanka pri Dunaji, Zálesie, Malinovo, Tomášov;
 4. Okresné mestá a ich okolie: Trnava, Komárno, Nové Zámky, Nitra, Galanta - čas a deň doručenia v nadväznosti na individuálnu dohodu.

Dodanie do iných oblastí je možné výlučne na základe predchádzajúcej telefonickej alebo písomnej dohody s Predávajúcim po priamom kontaktovaní Predávajúceho Kupujúcim.

 1. Časové pásmo pre dodanie Tovaru v jednotlivých oblastiach dodania Tovaru je v utorok a v piatok od 08.00 do 20.00 hod. Čas dodania do iných oblastí sa stanoví na základe dohody Predávajúceho a Kupujúceho po priamom kontaktovaní Predávajúceho Kupujúcim. Predávajúci si vyhradzuje právo vo výnimočných prípadoch dodať Tovar aj v iných než uvedených, resp. dohodnutých časových pásmach, a to po predchádzajúcom upovedomení Kupujúceho.
   
 2. Vydanie Tovaru Kupujúcemu je možné, len ak bola zaplatená Kúpna cena, Dopravné a Záloha. V opačnom prípade je Predávajúci, resp. Kuriér zvolený Predávajúcim oprávnený nevydať Tovar a Predávajúci nie je v omeškaní s dodaním Tovaru. Kupujúci je povinný od Predávajúceho alebo Kuriéra riadne prevziať Tovar v rozsahu Objednávky prijatej Predávajúcim. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k Tovaru až po zaplatení Kúpnej ceny Tovaru a Dopravného a následnom prevzatí Tovaru.
   
 3. Predávajúci alebo Kuriér sú oprávnení avizovať dodávku Tovaru Kupujúcemu telefonicky, sms správou alebo inou vhodnou formou (napr. e-mailom). Kupujúci súhlasí s tým, aby Predávajúci poskytol uvedené údaje týkajúce sa Kupujúceho Kuriérovi, ktorý bol zvolený Predávajúcim. Kupujúci je povinný byť zastihnuteľný na ním uvedenej adrese v čase dohodnutého dodania Tovaru.
   
 4. Pri prevzatí Tovaru je Kupujúci povinný bez vyzvania preukázať Predávajúcemu alebo Kuriérovi svoju totožnosť prostredníctvom platných dokladov totožnosti, pričom z týchto dokladov musí byť zrejmá totožnosť Kupujúceho, v opačnom prípade si Predávajúci/Kuriér vyhradzuje právo na odmietnutie odovzdania Tovaru.
   
 5. Ak Kupujúci neoprávnene alebo bez akéhokoľvek dôvodu odmietne prevziať Tovar alebo ho opakovane neoprávnene neprevezme, je Predávajúci oprávnený si voči nemu uplatniť všetky náklady, ktoré mu v tejto súvislosti vznikli. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť vykonať ďalšie dodanie Tovaru Kupujúcemu, ktorý si 2x (dvakrát) odo dňa založenia svojho užívateľského konta objednal dodanie Tovaru a ani raz sa nenachádzal na určenom mieste doručenia, alebo Tovar bez akéhokoľvek dôvodu neprevzal.
   
 6. Pri prevzatí Tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu a kompletnosť objednaného Tovaru, najmä počet transportných balení. V prípade akýchkoľvek zjavných vád zistených v súvislosti s prepravou a Tovarom je Kupujúci povinný tieto bezodkladne, najneskôr do 12 hodín, oznámiť Predávajúcemu alebo Kuriérovi (ak Tovar dodáva Kuriér). Kupujúci je povinný na prepravnom dokumente vyznačiť všetky zjavné poškodenia zásielky a porušenosť obalu. Podpisom preberacieho protokolu Kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušene. Ak Kupujúci nevznesie námietky k nedoručeniu Tovaru a nedoručeniu dokladov dodávaných s Tovarom v lehote 12 hodín od dodania Tovaru, na základe potvrdených dodacích a prepravných listov sa predpokladá, že Tovar bol Kupujúcemu dodaný riadne, ak sa dôkazne nepreukáže opak. Na dodatočné nahlásenie mechanických poškodení zistiteľných pri prevzatí Tovaru nie je možné brať ohľad a tieto nebudú uznané.
   
 7. Poškodenie Tovaru oznámi Kupujúci Predávajúcemu v zmysle článku V. týchto VOP.
   
 8. Predávajúci bude bezodkladne informovať Kupujúceho o nemožnosti dodania Tovaru, ako aj v prípadoch vyššej moci alebo dôvodoch, za ktoré Predávajúci alebo Kuriér nezodpovedá. V tomto prípade Predávajúci ponúkne alebo poskytne Kupujúcemu náhradné plnenie a postupuje podľa VOP a právnych predpisov.
   

Čl. V.
Záruka, zodpovednosť za vady a reklamačné podmienky

 1. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR, alebo je osobou, ktorá nakupuje Tovar za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby; zodpovednosť za vady Tovaru sa v tomto prípade riadi ustanoveniami § 422 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v účinnom znení. Predávajúci vybavuje spotrebiteľské reklamácie v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v účinnom znení, Občianskym zákonníkom SR a ďalšími účinnými právnymi predpismi SR.
   
 2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný Tovar pri prevzatí Kupujúcim. Potravinársky tovar si musí zachovať svoju kvalitu a zdravotnú nezávadnosť do dátumu spotreby alebo dátumu minimálnej trvanlivosti vyznačeného na obale.
   
 3. Reklamačné podmienky:
 1. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u Predávajúceho. V prípade vecí, ktoré sa rýchlo kazia (potraviny, zmesi určené na okamžitú spotrebu), sa reklamácia musí uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po prevzatí tovaru, inak právo Kupujúceho zaniká.
 2. Kupujúci je povinný Tovar skontrolovať ihneď pri a po prevzatí. Kupujúci má nárok Tovar neprevziať, ak je na ňom alebo jeho obale viditeľné mechanické poškodenie, zjavne spôsobené prepravou alebo ak je Tovar neúplný. O predmetných skutočnostiach spíše Kupujúci písomný záznam s doručovateľom Tovaru. V prípade preukázania opodstatnenosti uvedených skutočnosti má kupujúci nárok na výmenu Tovaru alebo vrátenie peňazí.
 3. Mechanické poškodenie Tovaru v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky Predávajúcemu. Kupujúci nesmie v uvedenom prípade Tovar nijako používať. Neskoršie reklamácie uvedeného charakteru nebudú akceptované.
 4. V prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, ktorý je fyzickou osobou a pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, sa na reklamačné konanie vzťahuje postup v zmysle tohto článku VOP. Pokiaľ je kupujúcim právnická osoba, fyzická osoba podnikateľ alebo iná organizácia (ak Kupujúci v rámci Objednávky uviedol svoje IČO, predpokladá sa, že nakupuje ako uvedená osoba), zodpovednosť za vady sa riadi príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v účinnom znení. Tridsaťdňová lehota na vyriešenie reklamácie začína plynúť odo dňa doručenia Tovaru na adresu Skladu: ISTER Trade s.r.o., Povodská 169/14, 929 01 Dunajská Streda, alebo od zdokumentovania vady Tovaru Kupujúcim a zaslania dokumentov na e-mailovú adresu kukkoniashop [at] kukkonia.sk.
 5. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný poskytnúť súčinnosť potrebnú pre vybavenie reklamácie Predávajúcim.

  Postup reklamácie určuje Predávajúci. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie Tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu Predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Reklamácia bude Predávajúcim vybavená jedným z nasledujúcich spôsobov:
 • predávajúci zabezpečí odstránenie chyby, alebo chybný tovar vymení, alebo
 • výmení tovar za tovar iný, funkčný, rovnakých alebo lepších parametrov, alebo
 • vybaví reklamáciu vrátením kúpnej ceny.
 1. Reklamácia sa rieši diaľkovou komunikáciou. Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na kukkoniashop [at] kukkonia.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Ak Predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, Kupujúci - spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení (ďalej len „Zákon o ARS“). Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ - fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, a návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom a subjektom určeným podľa § 12 Zákona o ARS, pričom všetky ďalšie náležitosti konania v rámci ARS sú uvedené v Zákone o ARS, na ktorý touto cestou Predávajúci poukazuje.
 2. Oprávnenie Kupujúceho na uplatnenie reklamácie chyby Tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie chyby Tovaru, vyčerpané a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú chybu, nie chybu rovnakého druhu, uplatňovať reklamáciu opakovane.
   

Čl. VI.
Odstúpenie od zmluvy, poučenie o uplatnení práva Kupujúceho na odstúpenie od zmluvy

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy:

 1. Kupujúci, ktorý je fyzickou osobou a pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, má v zmysle ust. § 7 a nasl. zák. č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení (ďalej len „Zákon č. 102/2014 Z. z.“), právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru. Kupujúcemu, ktorý je právnickou osobou, fyzickou osobou - podnikateľom alebo inou organizáciou, a teda nie je spotrebiteľom v zmysle ust. § 2 písm. a)  zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v účinnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), nevzniká právo na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od zakúpenia Tovaru.
   
 2. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy a vrátiť nadobudnutý Tovar bez uvedenia dôvodu najneskôr do 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14-tich dňoch odo dňa, keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme Tovar. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
   
 3. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je Kupujúci povinný informovať Predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od kúpnej zmluvy jednoznačným vyhlásením, t. j. listom zaslaným poštou na adresu ISTER Trade s.r.o., Povodská 169/14, 929 01 Dunajská Streda alebo prostredníctvom vzorového formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý je umiestnený na webovom sídle. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak Kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy skôr, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.
   
 4. Po doručení odstúpenia od zmluvy, t. j. po vyplnení vzorového formulára a odoslaní tovaru na horeuvedenú adresu, bude Kupujúcemu vrátená kúpna cena tovaru. Odstúpenie od zmluvy zakladá povinnosť Kupujúcemu v 14-dňovej lehote vrátiť tovar v rovnakom stave ako pri kúpe (nepoškodený, nerozbalený a úplný). Tovar, ktorý je výrobcom chránený proti otvoreniu, nesmie byť vrátený po odstránení ochranného balenia alebo ochranného označenia, v opačnom prípade vznikne Predávajúcemu nárok na náhradu škody alebo nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia. Keďže po odstúpení od zmluvy nie je možné odstúpiť od služby dopravy (vykonanej pri dodaní tovaru), ktorá bola Kupujúcemu poskytnutá, znáša náklady za službu Kupujúci. Ak bola Kupujúcemu v rámci marketingovej akcie cena za dopravu znížená na nula eur a vrátením tovaru Kupujúci už nespĺňa podmienky tejto marketingovej aktivity, peňažná čiastka za vrátený tovar bude znížená o túto hodnotu. Peniaze (kúpna cena alebo jej časť) budú Kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu na jeho bankový účet, prostredníctvom ktorého bola realizovaná platba za tovar alebo ktorý bude určený Kupujúcim, a to najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. 
   
 5. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak Kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy skôr, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. Záloha sa vráti Kupujúcemu, len ak sú pri odstúpení od zmluvy splnené podmienky uvedené v Čl. III. bod 6. týchto VOP.
   
 6. V prípade, že Kupujúci využije svoje právo na odstúpenie od zmluvy, Kupujúci vráti Predávajúcemu Tovar osobne do Skladu na adresu ISTER Trade s.r.o., Povodská 169/14, 929 01 Dunajská Streda, alebo ho zašle na uvedenú adresu, a to najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak Kupujúci Tovar odošle späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Ak ide o Tovar - vec, ktorá sa rýchlo kazí (ako napr. ovocie, zelenina, mäsové alebo netrvanlivé mliečne výrobky a pod.), vrátenie Tovaru Kupujúcim poštou je vylúčené, pričom Kupujúci zodpovedá za vhodné vrátenie Tovaru na adresu Skladu Predávajúceho. Tovar nesmie javiť známky používania a musí byť vrátený, resp. zaslaný Predávajúcemu v jeho pôvodnom obale, s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou a pod. Kupujúci má právo Tovar po prevzatí odskúšať obdobným spôsobom, ako je to obvyklé pri nákupe v tradičnej obchodnej prevádzke. Kupujúci berie na vedomie, že nemá právo začať Tovar používať a po niekoľkých dňoch ho vrátiť Predávajúcemu. Ak tovar javí známky poškodenia alebo používania, alebo Tovar nie je kompletný, Predávajúci si vyhradzuje právo na vrátenie takého Tovaru neakceptovať alebo účtovať Kupujúcemu náklady súvisiace s uvedením Tovaru do pôvodného stavu. Kupujúci v plnom rozsahu zodpovedá za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s Tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastnosti a funkčnosti Tovaru.
   
 7. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
 1. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 2. predaj Tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho, Tovaru vyrobeného na mieru alebo Tovaru určeného osobitne pre jedného zákazníka,
 3. predaj Tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu kvality alebo skaze,
 4. predaj Tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.
   

 

Čl. VII.
Ochrana osobných údajov

Poučenie o právach Kupujúceho v zmysle § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“):

 1. Prevádzkovateľom webového sídla www.kukkoniashop.sk je obchodná spoločnosť ISTER Trade s.r.o. so sídlom Povodská 169/14, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 47 090 804.
   
 2. Kupujúci, ktorý je fyzickou osobou, oznámi pri vyhotovení Objednávky alebo pri registrácii na webovom sídle Predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, resp. ďalšiu adresu, ak sa adresa jeho trvalého bydliska nezhoduje s dodacou adresou a/alebo fakturačnou adresou, telefónne číslo a e-mailovú adresu. Kupujúci, ktorý je právnickou osobou alebo živnostníkom, oznámi Predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, resp. ďalšiu adresu, ak sa adresa jeho sídla nezhoduje s dodacou adresou a/alebo fakturačnou adresou, IČO, DIČ, IČ DPH, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
   
 3. Vyhotovením a odoslaním Objednávky Predávajúcemu v rámci E-shopu dáva Kupujúci v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov súhlas Predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho vyššie uvedených osobných údajov vo všetkých jeho informačných systémoch pre účely spracovania Objednávok, informovania o stave Objednávok a vedenie príslušnej evidencie ako napríklad pri vybavovaní reklamácií, vedenie účtovných a iných dokladov spojených s vybavením Objednávky a pod. Kupujúci udeľuje Predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú, pričom tento súhlas môže Kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote jedného mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Kupujúcim Predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.
   
 4. Údaje v prípade registrácie môže Kupujúci zmeniť na webovom sídle www.kukkoniashop.sk po jeho prihlásení sa k svojmu účtu.
   
 5. Osobné údaje Kupujúceho Predávajúci ako prevádzkovateľ neposkytuje žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Objednávky Kupujúceho, t. j. sprostredkovateľov zmluvne spolupracujúcich s Predávajúcim, ako sú prepravné a zasielateľské spoločnosti, správcovia databáz a pod. Predávajúci vyhlasuje, že v niektorých výnimočných prípadoch, na základe dohody s Kupujúcim, spracúva osobné údaje Kupujúceho prostredníctvom zvoleného Kuriéra.
   
 6. Zároveň Kupujúci kliknutím na príslušné políčko webovej stránky udeľuje Prevádzkovateľovi v súlade s § 11 zákona o ochrane osobných údajov súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov uvedených vo svojom užívateľskom konte počas celej doby trvania užívateľského konta, a to konkrétne na marketingové účely, t.j. zasielanie ponúk tovarov a služieb poskytovaných Prevádzkovateľom webového sídla www.kukkoniashop.sk alebo jeho obchodnými partnermi a vykonávanie marketingových prieskumov.
   
 7. Predávajúci dáva na vedomie Kupujúcemu, že práva Kupujúceho ako dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov upravuje § 28 a nasl. zákona o ochrane osobných údajov. Kupujúci má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.
   

Čl. VIII.
Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci je oprávnený uschovať a archivovať vzájomnú dokumentáciu, vrátane dokumentov dokazujúcich uzavretie kúpnej zmluvy v elektronickej forme spolu s príslušnými VOP po dobu 5 rokov. Archivované dokumenty nie sú dostupné Kupujúcemu. Na uzatvorenie kúpnej zmluvy je ponúkaný slovenský a maďarský jazyk. Kupujúci je oprávnený podstatné náležitosti kúpnej zmluvy v elektronickej podobe reprodukovať v súlade s právnymi predpismi. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do vysporiadania záväzkov zmluvných strán, resp. na dobu určitú, a to do okamihu jej zrušenia postupom podľa kúpnej zmluvy, VOP a právnych predpisov. Minimálna dĺžka trvania záväzkov Kupujúceho - spotrebiteľa z kúpnej zmluvy je určená právnymi predpismi SR, VOP a kúpnou zmluvou.
   
 2. Pre doručovanie elektronických správ adresovaných Kupujúcemu platí, že ak Predávajúci neobdrží chybové hlásenie o nemožnosti doručenia správy na poskytnutú e-mailovú adresu, resp. telefónne číslo Kupujúceho, považuje sa táto správa za doručenú na ďalší deň od jej odoslania, ak kogentné právne predpisy neustanovujú inak. Pre doručovanie elektronických správ adresovaných Predávajúcemu platí, že elektronická písomnosť sa považuje za nedoručenú do momentu, kým jej prijatie Predávajúci nepotvrdí Kupujúcemu spätnou e-mailovou správou. Zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade, ak ju adresát odmietne prevziať, alebo aj v prípade, že si ju adresát vlastným zavinením alebo opomenutím neprevezme. V takom prípade sa považuje za doručenú uplynutím úložnej doby na pošte v trvaní podľa určenia odosielateľa a vrátením zásielky odosielateľovi, o čom musí odosielateľ preukázať nezvratný dôkaz. Oznámenia doručované prostredníctvom doručovateľa - kuriéra budú považované za doručené momentom prevzatia zmluvnou stranou. V prípade neúspešnosti doručenia kuriérom sa bude považovať za moment doručenia tretí deň po vykonaní prvého pokusu o doručenie, pričom vykonanie pokusu o doručenie sa preukáže vyhlásením doručovateľa alebo kuriéra. Je výlučným oprávnením Predávajúceho rozhodnúť, akou formou a v ktorých prípadoch touto formou bude komunikovať s Kupujúcim.
   
 3. Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení týchto VOP a/alebo kúpnej zmluvy je neplatné alebo neúčinné, nemá takáto neplatnosť alebo neúčinnosť za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení kúpnej zmluvy a/alebo VOP. V takomto prípade sa zmluvné strany zaväzujú bezodkladne nahradiť takéto neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým tak, aby bol zachovaný účel sledovaný príslušným neplatným či neúčinným ustanovením v čase jeho prijatia, resp. uzatvorenia tejto zmluvy.
   
 4. Rozhodným právom pre všetky zmluvné a iné právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim je právo Slovenskej republiky. Všetky spory, ktoré vzniknú z VOP, kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s nimi, vrátane sporov z dodávok Tovaru, budú pojednávať a rozhodovať výlučne príslušné všeobecné súdy v Slovenskej republike podľa práva SR.
   
 5. Tieto VOP sú platné a zaväzujú všetky zmluvné strany odo dňa ich zverejnenia na webovom sídle www.kukkoniashop.sk, a je možné do nich nahliadnuť aj v sídle Predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia ich rušiť, meniť, upravovať alebo nahrádzať novými s tým, že na uzatvorené kúpne zmluvy sa vzťahujú VOP platné v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy. Zaslaním Objednávky, prípadne registráciou, a s Objednávkou alebo s registráciou súvisiacim označením súhlasu so znením VOP v E-shope na webovom sídle na www.kukkoniashop.sk Kupujúci potvrdzuje, že mu boli poskytnuté informácie o práve Kupujúceho odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z. z. a že sa oboznámil a súhlasí s týmito VOP, pričom ich považuje za neoddeliteľnú súčasť Kúpnej zmluvy.
   
 6. VOP v tomto znení sú zverejnené a platné od 1.2.2017 a použijú sa na Objednávky doručované prostredníctvom E-shopu webového sídla www.kukkoniashop.sk po tomto dátume.
   
 7. Prílohou týchto VOP je Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvyReklamačný formulár, ktorý je dostupný a voľne stiahnuteľný z webového sídla www.kukkoniashop.sk.
Cookies